Regulamin

Regulamin przyjmowania darowizn przez fundację „Fundacja Jakuba Bączka”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Fundacja Jakuba Bączka z siedzibą w 41-500 Chorzowie, ul. Jagiellońska 6/5A, nr KRS: 0000813084, NIP: 6272765180 (zwana dalej również „Fundacją”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.

 1. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych lub darowizn usług.
 2. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
 3. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2 Darowizny pieniężne

 1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
  a. przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań
  b. przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji
 2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”.

§ 3 Darowizny rzeczowe

 1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.fundacjajbb.pl, znajdującego się z zakładce „KONTAKT”.
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.
 4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.
 6. W przypadku, gdy rzeczy będące przedmiotem darowizny będą zniszczone, nieestetyczne, nienadające się do użytku lub nieprzydatne z punktu widzenia celów statutowych Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 4 Darowizny usług

 1. Chęć przekazania darowizny usługi na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.fundacjajbb.pl, znajdującego się z zakładce „KONTAKT”.
 2. Termin i miejsce realizacji darowizny usługi i jej warunki zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.
 3. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 4. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.
 5. W przypadku, gdy usługa będąca przedmiotem darowizny będzie nieprzydatna z punktu widzenia celów statutowych Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 5 Cele Statutowe Fundacji

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 2. Zgodnie z § 5 statutu Fundacji celami statutowymi są:
  1. wspieranie młodzieży z wysokim poczuciem własnej wartości, w szczególności w zakresie rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności;
  2. wpieranie seniorów oraz osób w podeszłym wieku, w szczególności w zakresie propagowania aktywności seniorów oraz pogłębiania ich udziału w życiu społecznym;
  3. popularyzacja idei olimpijskich ze wsparciem mentalnym;
  4. rozwijanie i umacnianie badań naukowych z zakresu treningu mentalnego.
  5. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności i pomocy społecznej.

§ 6 Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja Jakuba Bączka, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Z Administratorem można skontaktować się na adres: ul. Jagiellońska 6/5A, 41-500 Chorzów, lub pisząc na adres e-mail: biuro@fundacjajbb.pl.
 3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.
 4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
 6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
 8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
 9. Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 7

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2020 r.

Pomagam Chcę zostać wolontariuszem

Poznaj szczegóły

Pomagam Chcę wesprzeć konkretny projekt

Poznaj szczegóły

Pomagam Chcę wesprzeć fundację wpłatą ogólną

Poznaj szczegóły