Statut

STATUT

FUNDACJI JAKUBA BĄCZKA

 

§ 1
Powołanie Fundacji

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Jakuba Bączka”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jakuba Bączka, zwanym dalej Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego z dnia 29 kwietnia 2019 roku, sporządzonego przez notariusza Danutę Bańczyk (Rep. A. Nr. 1765/2019) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2
Działalność Fundacji

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

4. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Nadto Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5. W zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów statutowych i zadań Fundacji, może ona zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzyć wykonywanie określonych zadań i czynności innym osobom fizycznym i prawnym w ramach stosunku prawnego innego niż stosunek pracy.

6. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności i cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 3
Obszar działalności Fundacji

1. Siedzibą fundacji jest miasto Chorzów.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla wykonywania celów i zadań Fundacja może tworzyć stałe oraz czasowe placówki terenowe, biura i przedstawicielstwa, jak również oddziały.

4. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4
Odznaczenia Fundacji

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§ 5
Cele i zadania Fundacji

1. Celami Fundacji są:

 1. wspieranie młodzieży z wysokim poczuciem własnej wartości, w szczególności w zakresie rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności;
 2. wpieranie seniorów oraz osób w podeszłym wieku, w szczególności w zakresie propagowania aktywności seniorów oraz pogłębiania ich udziału w życiu społecznym;
 3. popularyzacja idei olimpijskich ze wsparciem mentalnym;
 4. rozwijanie i umacnianie badań naukowych z zakresu treningu mentalnego.
 5. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności i pomocy społecznej.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 2. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
 3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 6
Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunku bankowym, jak również w kasie Fundacji. O sposobie lokowania majątku Fundacji decyduje jej Zarząd.

§ 7
Dochody Fundacji

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji;
 5. wpływów z 1% podatków.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

5. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8
Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:

a) Fundator

b) Zarząd Fundacji;

c) Rada Fundacji.

2. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tegoż organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Niemniej jednak decyzją Fundatora członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję w Zarządzie Fundacji.

3. Członkostwo w organie Fundacji trwa od chwili powołania do chwili wygaśnięcia.

4. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkostwo w organie Fundacji wygasa z chwilą:

 1. śmierci członka organu;
 2. utraty przez członka organu zdolności do czynności prawnych lub nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek Zarządu utraci uprawnienia do zajmowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 3. złożenia przez członka organu rezygnacji, przy czym rezygnację składa się Fundatorowi;
 4. odwołania członka Zarządu.

§ 10
Uprawnienia Fundatora

1. Do uprawnień Fundatora należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie członków organów Fundacji;
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium, przy czym uprawnienia tego Fundator nie realizuje w sytuacji powołania Rady Fundacji;
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 6. nadzór nad działalnością Fundacji;
 7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;

2. Fundator, w celu wykonania swych uprawnień, jest uprawniony do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 11
Rada Fundacji

1. W sytuacji wymagane przepisami prawa, bądź z własnej inicjatywy, Fundator jest uprawniony do powołania Rady Fundacji, będącej organem kontrolno – opiniującym.

2. Do uprawnień Rady Fundacji należy

 1. przedstawianie propozycji rocznego planu działania Fundacji;
 2. przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 3. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
 4. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

3. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków, przy czym w skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Pierwszym Przewodniczącym Radu Fundacji jest Fundator. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

10. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

11. Uchwała Rady Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.

12. Uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia w trybie głosowania pisemnego. Wówczas wraz z informacja o terminie zwołanego posiedzenia do członka Rady Fundacji przesyłana jest treść uchwał, zgodnie z planowanym porządkiem obrad, jak również odpowiednia ilość kart do głosowania. W celu skutecznego oddania głosu w trybie pisemnym członek Rady Fundacji winien wysłać na adres Fundacji wypełnione oraz podpisane karty do głosowania, nie później niż na tydzień przed terminem planowanego posiedzenia Rady Fundacji.

13. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Informacja o zwołaniu Rady Fundacji Przewodniczący Rady wysyła nie później niż na dwa tygodnie przed terminem planowanego posiedzenia Rady Fundacji.

14. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 12
Zarząd Fundacji

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.

4. Jeżeli po upływie kadencji Fundator nie powoła nowych Członków Zarządu Fundacji, dotychczasowy Zarząd Fundacji pełni swoją funkcję do czasu powołania następnych członków Zarządu Fundacji.

5. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej kwoty 50.000,00 zł wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

7. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji,

c. sporządzenie sprawowania zarządu majątkiem Fundacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e. sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji wraz z jego przedłożeniem Radzie Fundacji nie później niż do dnia 30 września każdego roku,

f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

9. W stosunkach z członkiem Zarządu a także w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator. Fundator może powołać stałego pełnomocnika w tym zakresie.

10. Prezes Zarządu lub innych członek Zarządu, wyznaczony przez Fundatora, pełni, dla pracowników Fundacji, obowiązki kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 13
Zmiana statutu

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator za zgodą Zarządu Fundacji.

2. Zmiana może dotyczyć także celów Fundacji.

 

§ 14
Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

 

§ 15
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

4. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności podejmowanie działań zmierzających do zakończenia działalności Fundacji, w tym spieniężenia majątku Fundacji. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, decyzją Fundatora zostaną przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Pomagam Chcę zostać wolontariuszem

Poznaj szczegóły

Pomagam Chcę wesprzeć konkretny projekt

Poznaj szczegóły

Pomagam Chcę wesprzeć fundację wpłatą ogólną

Poznaj szczegóły